Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Massage Hippique

Verklarende begrippen:

Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich aangemeld heeft en is ingeschreven voor het volgen van een of enkele modules of beroepsopleiding bij Massage Hippique.

Art. 1 Inschrijving

- De inschrijving door de deelnemer is mogelijk op de website: http://www.massagehippique.nl via de pagina inschrijven. Hier kan de deelnemer de module of beroepsopleiding bestellen. Hiervoor dient de cursist zijn/haar gegevens in te vullen en de algemene voorwaarden te accepteren.
- De (aan)betaling kan worden voldaan via Ideal, creditcard, overschrijving hierbij maken wij gebruik van Mollie of betaling achteraf.
- U ontvangt hierbij de bestelling per email. Na ontvangst van de (aan)betaling is de inschrijving definitief en rechtsgeldig.
- De inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.
- Na inschrijving ontvangt u na betaling een link naar het digitale sharepoint of microsoft group. Hier vindt u het lesmateriaal, de deelnemers, agenda met adres van de locatie.
- Na ontvangst van het digitaal lesmateriaal vervalt het herroepingsrecht.
- Per module wordt een deelnemerslijst opgesteld met daarin de naam, woonplaats en het e-mailadres van de deelnemers, te vinden op het sharepoint.
- Alle informatie en gegevens van de cursist, met uitsluiting van bovenstaande, blijven binnen Massage Hippique en worden vertrouwelijk behandeld.

Art. 2 Betalingsvoorwaarden

Art. 2.1 Betalingsvoorwaarden modules en beroepsopleidingen
- Na de bestelling kan er onmiddellijk per ideal betaald worden
- Indien later betalen gekozen wordt, na ontvangst van de orderbevestiging dient de betaling binnen 14 dagen door de deelnemers te worden voldaan.
- Indien de deelnemer de betaling niet binnen 14 dagen heeft voldaan, volgt een creditnota en de inschrijving wordt verwijderd en vervalt het recht van deelname.
- Bij deelname beroepsopleidingen betaling ineens of een aanbetaling van € 250,00 en restbedrag in 2 termijnen waarbij 1e termijn voor aanvang opleiding, vrij van extra kosten
- Bij betaling in termijnen zie art.2.2

Art. 2.2 betalingsvoorwaarden beroeps jaaropleiding met betaling in termijnen
- Na bestelling van 1 van de beroepsopleidingen en ontvangst van de orderbevestiging dient de aanbetaling van € 250,00 binnen 14 dagen door de deelnemer te worden voldaan.
- Het restbedrag in 2 delen betalen waarvan het eerste deel voor aanvang opleiding voldaan moet zijn is kosteloos.
- 10 deeltermijnen; Bij bestelling aangeven dat er in 10 deeltermijnen wordt betaald. Bij betaling in 10 termijnen worden € 100,00 administratiekosten toegevoegd aan het totale opleidingsgeld. Na aanbetaling ontvangt de deelnemer een factuur met de data met de bijbehorende termijnbedragen.
Art. 3 Annulering door deelnemer

Art. 3.1 Annulering zonder annuleringsverzekering van Massage Hippique
- De deelnemer kan er voor kiezen om kosteloos een vervanger aan te dragen.
- De deelnemer dient de annulering schriftelijk per email door te geven.
- Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken voor aanvang van de module of opleiding wordt het cursus/opleidingsgeld binnen 14 dagen teruggestort. Annulering na ontvangst digitaal lesmateriaal zoals akkoord gegaan met herroepingsrecht, maar voor aanvang opleiding dan blijft u het inschrijfgeld € 250,00 schuldig
- Bij annulering door de deelnemer binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of opleiding wordt het cursus/opleidingsgeld niet teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemers binnen 4 weken voor aanvang opleiding kan de deelname worden verplaatst naar een andere datum welke op de website wordt aangeboden. Kosten € 50,00
- Bij annulering 1-daagse module binnen 4 weken kan er voor een andere datum gekozen worden, verplaatsingskosten € 15,00
- Annulering tijdens opleiding zonder vervolg, blijft u ten allen tijden het bedrag van de gevolgde dagen schuldig boven op het inschrijfgeld van € 250,
- Annulering tijdens opleiding met vervolg op later tijdstip, € 200,00 verplaatsingskosten

Art. 3.2 Annuleringsverzekering van Massage Hippique
- Massage Hippique biedt de deelnemer vrijblijvend een annuleringsverzekering aan.
- De annuleringsverzekering dient schriftelijk per email door de deelnemer te worden aangevraagd.
- De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 10% van de order van de deelnemer.
- De annuleringsverzekering is alleen geldig voor de order waarbij de annuleringsverzekering is aangevraagd. De verzekering is niet geldig voor bestelling in het verleden of in de toekomst. Bij een nieuwe bestelling dient de deelnemer opnieuw een annuleringsverzekering af te sluiten.
- De annuleringsverzekering staat op naam van de deelnemer en is niet overdraagbaar.
- De annuleringsverzekering treedt in werking na ontvangst van de aanbetaling van de beroepsopleiding en de betaling van de kosten van de annuleringsverzekering.
- Voor de jaaropleiding in termijnen geldt dat de annuleringsverzekering in werking treedt na ontvangst van de aanbetaling en de betaling van de kosten van de annuleringsverzekering.

Art. 3.3 Annulering met annuleringsverzekering van Massage hippique
- De deelnemer dient de annulering schriftelijk per email door te geven.
- Bij annulering door de deelnemer tot 4 weken voor aanvang van de module of opleiding wordt het gehele betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemer 4 weken tot 1 week voor aanvang van de module of beroepsopleiding wordt 90% van de betaalde kosten teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemers van een jaaropleiding , 1 week voor aanvang opleiding tot dag 8 50% van de betaalde kosten voor de opleiding teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemer van de jaaropleiding vanaf het examen van module 3 tot en met module 6 wordt 30% van het totaal bedrag teruggestort. De kosten van de annuleringsverzekering worden niet teruggestort.
- Bij annulering door de deelnemer na module 6 en voor module 10, 10% retour.


Art. 4. Annulering door Massage Hippique

- Massage Hippique behoudt het recht de module of opleiding te annuleren
a. Wanneer het minimum aantal deelnemer niet wordt gehaald.
b. In geval van ziekte van de docent van de desbetreffende module of opleiding.
- De cursist wordt hiervan schriftelijk per email op de hoogte gesteld.
- De deelnemers kan bij annulering door Massage Hippique alles kosteloos verplaatsen naar een andere datum, welke wordt aangeboden op de website van Massage Hippique.
- De deelnemer kan bij annulering door Massage Hippique kosteloos afstand doen van de inschrijving aan de cursus of opleiding. Het gehele betaalde bedrag wordt dan binnen 14 dagen teruggestort.

Art. 5 Toelatingsvoorwaarden examen

- Tijdens het opleidingstraject wordt de cursist beoordeeld of de vaardigheden voldoende ontwikkeld zijn om met de opleiding op dit niveau te kunnen vervolgen of deel te kunnen nemen aan het examen van de desbetreffende module of beroepsopleiding.
- Tevens wordt er tijdens het opleidingstraject beoordeeld op de onderstaande criteria:
- 90% aanwezigheid tijdens de vereiste modules voor het examen.
Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer. De voorwaarden voor het inhalen van een moduledag leest u in Art. 7 .
- Inzet tijdens de opleiding en thuisstudie
- Groei tijdens de opleiding
- Gedrag en intentie tijdens de opleiding
- Bij een onvoldoende beoordeling wordt een deelname aan het examen ontmoedigd. De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld wel mee toe doen, maar zonder beoordeling. Het examen wordt op die manier een extra leer- en oefenmoment. De deelnemer kan op een later tijdstip examen doen, zie hiervoor art. 6.1 Examen op een ander tijdstip.

Art. 6 Examen

- Alle examens bestaan uit een theorie-examen, een anatomie & fysiologie theorie en praktijk examen en praktijk examen.
- De deelnemer wordt geacht alle aanwijzingen van de examinatoren nauw op te volgen.
- Het paard waarmee de deelnemer praktijkexamen doet wordt aangewezen door de examinatoren. Hier heeft de deelnemer geen vrije keuze in.
- Tijdens het praktijkexamen krijgt de deelnemer positieve aanwijzingen. Ook het examen is een leermoment en een deel van de opleiding van Massage Hippique.
- Na afloop van het examen wordt de deelnemer geacht in de aangewezen ruimte te verblijven tot iedereen klaar is.
- De uitslag van het examen wordt maximaal 1 week na het examen per post naar de deelnemer gestuurd. Mochten er dringende zaken zijn worden die tijdens- of na afloop van het examen besproken.
- Bij onenigheid betreffende de uitslag van het examen, wordt deze voorgelegd aan de examencommissie. Het oordeel van de examencommissie is bindend
- Overzicht inhoudelijke eisen Examen worden minimaal 4 weken voor examen mondeling medegedeeld
Art. 6.1 Examen op een ander tijdstip
- De deelnemer kan bij onvoldoende vaardigheden het examen kosteloos op een later tijdstip doen. Dit gaat in overleg met Massage Hippique. De datum en locatie worden aangewezen door Massage Hippique.
- Wanneer de deelnemer het examen wil doen op een andere datum of locatie dan aangewezen door Massage Hippique, bedragen de kosten €250,00 incl. BTW en een kilometervergoeding van €0,50 incl. BTW per kilometer. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de examinator.
Art. 6.2 Examengarantie
- Indien de deelnemer een onvoldoende behaald voor het examen wordt deze in de gelegenheid gesteld kosteloos een herexamen te doen. Dit gaat in overleg met Massage Hippique. De datum en locatie worden aangewezen door Massage Hippique.
- Wanneer de datum en locatie aangewezen door Massage Hippique niet past vervalt de examengarantie.
-
Art 7. Het inhalen van een dag

- Indien de deelnemer tijdens het opleidingstraject een dag mist dient deze te worden ingehaald. De verantwoordelijkheid van het inhalen van deze module ligt bij de deelnemer.
- De deelnemer kan in overleg de dag 1 x kosteloos inhalen op een datum en locatie welke wordt aangeboden door Massage Hippique. Deze inhaaldagen worden alleen doordeweeks aangeboden of indien mogelijk aansluiting bij een andere groep. Moeten er meer dagen ingehaald worden dan € 50,00 per dag.
- Wanneer de deelnemer de dag in wil halen op een andere datum of locatie dan aangeboden door Massage Hippique, bedragen de kosten €120,00 BTW vrij per sessie van 2,5 uur en een kilometervergoeding van €0,50 incl. BTW per kilometer per cursusdag. De kilometervergoeding wordt berekend over de heen- en terugreis van de docent.

Art. 8 Uitsluiting van deelname

- Massage Hippique behoudt het recht om deelnemers naar eigen inzicht zonder uitleg te kunnen weigeren van verdere deelname aan een module of (jaar)beroepsopleiding.
- Voor restitutie van de opleidingskosten van de deelnemers gelden de voorwaarden beschreven in Art. 3 Annulering door deelnemer.


Art. 9 Deelname eigen paard

- De deelnemer wordt in overleg de mogelijkheid gesteld een eigen paard mee te nemen naar de opleiding.
- De kosten zijn € 15,00 incl. btw per dag, incl. stalling, stro en hooi.
- Het meenemen van een paard is mogelijk indien het paard alle vereiste vaccinaties heeft gehad en een goed gezond oogt.
- Massage Hippique stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het paard ontstaan tijdens verblijf op de accommodatie.

Art. 10 Aansprakelijkheid

- Het betreden van cursusterrein door cursist en/of paard geschiedt op geheel eigen risico.
- De instructeurs of Massage Hippique kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan de deelnemer of zijn/haar paard wordt toegebracht tenzij er sprake is van opzet dan wel roekeloosheid door de instructeur.
- De deelnemer is aansprakelijk voor de schade die hij/zij en/of zijn/haar paard opzettelijk aan derden, een instructeur of Massage Hippique toebrengt.
- Wanneer de deelnemer zich niet correct gedraagt en handelt en daarmee andere cursisten het recht van instructie ontneemt, wordt deze verzocht de locatie te verlaten. De deelnemer heeft geen recht op restitutie. Mocht dit plaatsvinden aan het einde van een cursus of opleiding dan kan Massage Hippique gerechtelijke stappen ondernemen.
- Er wordt verwacht dat de deelnemer juiste kleding en stevig schoeisel draagt tijdens de cursus of opleiding. Indien dit niet wordt opgevolgd komen de risico’s hiervan geheel voor rekening van de deelnemer. Ook willen we hierbij vermelden dat de deelnemer geen lange nagels mag hebben bij het volgen van een cursus of opleiding.Art. 11 Opvolgen aanwijzingen

- De deelnemer is verplicht om de aanwijzingen van de instructeurs met betrekking tot het deelnemen aan de cursus of opleiding, het gebruik van de accommodatie, slaapgelegenheid en de omgang met de paarden stipt op te volgen. Gebeurt dit niet, dan hebben de instructeurs het recht de cursist van verdere deelname aan de cursus of opleiding uit te sluiten. De deelnemer heeft geen recht op restitutie.

Art. 12 Auteursrecht en eigendomsrechts cursusmateriaal

- Het auteursrecht en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Massage Hippique.
- Het cursus of opleidingsmateriaal mag niet worden verveelvoudigd, gedeeld of openbaar gemaakt worden, door middel van foto kopie, filmmateriaal of op enige andere wijze zonder voorafgaand schriftelijk toestemming van Massage Hippique.
- Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derde beschikbaar te stellen.
- Tijdens de cursus of opleiding is het toegestaan foto’s of filmopname te maken voor eigen gebruik bij toestemming van andere deelnemers.
- Inbreuk op het auteursrecht en eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.


Art. 13 Kwaliteit en klachtenprocedure

- Massage Hippique doet er alles aan een goede kwaliteit van de modules en opleidingen te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de module of opleiding, dan kan deze de klacht schriftelijk per brief richten aan Massage Hippique.
- Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht kunt u verdere stappen ondernemen en de klacht richten aan Het Hippisch Loket, t.a.v. Kim Voskuilen ovv klacht Massage Hippique, http://www.hippisch-loket.nl
- De klacht zal door Massage Hippique, de deelnemer en Het Hippisch Loket vertrouwelijk worden behandeld.
- De klachtenfunctionaris van het Hippisch Loket zal binnen 4 weken reageren op de klacht van de cursist.
- Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend.
- De eventuele aanspraak op schadevergoeding, omtrent de kwaliteit van de module of opleiding, zal nooit hoger zijn dan het door de deelnemer betaalde bedrag voor de module of opleiding aan Massage Hippique.